Correu electrònic *

Política de tractament de dades

Política de privacitat

Informació sobre la nostra empresa i web

ASSESSORIA CODINA GABINET D’ASSESSORS I ADVOCATS, SL (d’ara en endavant ASSESSORIA CODINA), respecta la seva privacitat i es compromet a protegir-la. En aquesta declaració de protecció de dades li informem sobre la nostra política i la nostra pràctica en respecta a la Llei. Aquesta plana, està subjecta a la legislació Espanyola. I en cas de sorgir qualsevol litigi a conseqüència de la seva utilització, els tribunals espanyols tindran la jurisdicció exclusiva.

La web http://www.codinacia.com és propietat d’ ASSESSORIA CODINA, amb domicili a Girona, carrer dels Verns, núm. 3 de Girona inscrita al registre mercantil de Girona, volum 102, foli 207, full GI-1880 i CIF B- 17296708. L’esmentat domini consta enregistrat en nota marginal, en el Registre Mercantil de Girona, volum 1275 foli 42 secció 8 full GI-1880 en data 6 de juny de 2003.

1.- Dades recopilades automàticament

Registrem automàticament, l’adreça IP de l’usuari. Aquesta informació no identifica a l’usuari com individu, sinó únicament l’ordinador que s’utilitza per accedir al lloc web. Aquestes dades, també s’utilitzen per analitzar la seqüència de planes web visitades, el que ens permet comprendre millor com utilitzen la plana web els usuaris que hi accedeixen i, d’aquesta manera, millorar el servei que oferim. No relacionem la informació obtinguda automàticament per aquests medis amb dades personals d’individus concrets.

2.- Recopilació i utilització de dades

Si sol·licita informació per mitjà de la plana web, és possible que necessitem conèixer alguna de les vostres dades personals. Si ens escriu per correu electrònic necessitarem la seva adreça electrònica, el seu nom i altres dades d’identificació personal per a posar-nos en contacte (habitualment, adreça postal, telèfon de contacte...). Si sol·licita un lloc de treball, normalment necessitarem diferents dades sobre la seva identificació personal, estudis, historial laboral, situació familiar, DNI... Tanmateix si el que es reclama és la prestació d’algun servei, pot implicar l’aportació de documents, dades bancàries... Les seves dades personals seran incloses en un fitxer responsabilitat d’ ASSESSORIA CODINA.

En cas de sol·licitar dades personals sensibles, ens assegurarem de recopilar-los i utilitzar-los estrictament d’acord als principis de protecció i privacitat de dades establertes a la legislació espanyola.

Al proporcionar-nos les seves dades personals, vostè consenteix expressament en rebre comunicacions des de l’ASSESSORIA CODINA per correu electrònic u altres medis de comunicació equivalents. Pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment; per això simplement ens ho ha de notificar enviant un missatge electrònic a l’adreça electrònica protecciodades@codinacia.com.

3.- Dades recopilades

Les dades es guardaran mentre duri la seva relació amb l’ ASSESSORIA CODINA, i/o segons estableixi la Llei, amb l’objecte de millorar els serveis oferts. Transcorregut l’esmentat termini, les dades se despersonalitzaran i deixaran de ser identificables. No recopilem cap dada sobre vostè a part de les esmentades anteriorment.

Tanmateix, les consultes on-line o d’enviament de formularis, circulars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per a respondre les qüestions plantejades.

4.- Modificació, accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals

Per informació a l’accés de les seves dades personals, o per a formular qualsevol pregunta referent a la política de protecció de dades d’ ASSESSORIA CODINA. Enviï un missatge electrònic a l’adreça protecciodades@codinacia.com

En relació a dades recaptades, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per Llei, i en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició, rectificació o cancel·lació, si s’escau, així com el dret de revocar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari, o si s’escau pel se u representant legal, mitjançant sol·licitud escrita o signada, dirigida a l’adreça ASSESSORIA CODINA, GABINET D’ASSESSORS i ADVOCATS, SL, departament jurídic Mercantil, carrer dels Vern, 3 17004 Girona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: Nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret a exercitar.

Vostè podrà qüestionar les dades i, si és pertinent, sol·licitar que les cancel·lem, rectifiquem, modifiquem o ampliem. Ens reservem el dret de negar-nos a proporcionar als usuaris web, una còpia de les dades personals, però si així esdevingués, donarem una raó per a la nostra negativa. Vostè podrà recórrer la nostra decisió a negar-nos a facilitar-li una còpia de les seves dades personals.

5.- Opcions de l’usuari

Pot donar-se de baixa o deixar d’utilitzar els nostres serveis en qualsevol moment. Per a més informació sobre com donar-se de baixa enviï un missatge protecciódades@codinacia.com

6.- Infància

ASSESSORIA CODINA es compromet a protegir les necessitats de privacitat de la infància i anima als pares i tutors a participar activament en la vigilància, de les activitats que, els nens al seu càrrec, puguin efectuar en la xarxa. ASSESSORIA CODINA, no recopila informació de menors de 13 anys i tampoc dirigeix aquesta plana web a nens menors d’aquesta edat. Tot i que alguna prestació de servei pugui derivar a tenir o emmagatzemar dades de menors.

7.- Seguretat

Les polítiques, normes i mesures tècniques de seguretat que hem implantat per a protegir les dades personals que romanen al nostre poder compleixen estrictament la legislació de protecció i privacitat de dades corresponents a la jurisdicció aplicable a la plana web. Les mesures de seguretat han estat dissenyades per evitar que es pugui accedir a les dades sense autorització, utilitzar-les o revelar-les inadequadament, modificar-les sense autorització, destruir-les lícitament o perdre-les accidentalment.

Actualment no proporcionem als usuaris de la nostra plana web la opció d’utilitzar un mètode de transacció segura per enviar-nos les seves dades. Excepte en l’apartat d’àrea de clients.

8.- Protecció de dades

La nostra política de protecció de dades compleix amb tots els requisits establerts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de Caràcter personal, de 13 de desembre. I el seu reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre.

9.- Enllaços

Per a la seva comoditat, la plana web de l’ ASSESSORIA CODINA, pot contenir enllaços a altres planes web de tercers on s’hi pot trobar més informació. Si accedeix a aquests enllaços abandonarà el lloc web de l’ ASSESSORIA CODINA.

ASSESSORIA CODINA, no controla aquestes planes ni les seves pràctiques de privacitat, que podrien ésser diferents a les nostres. No avalem ni donem garantia sobre aquestes planes web. La política de protecció de dades de l’ ASSESSORIA CODINA, garanteix que no lliurarà mai les dades personals que vostè decideixi proporcionar-nos, a tercers. Li suggerim que llegeixi detingudament la política de privacitat o de protecció de dades de totes les empreses abans d’enviar-los les seves dades personals.

Crèdits

Disseny: Nitis Designs · Programació: Efimatica

Avís Legal

1.- OBJECTE i CONDICIONS D’ÚS GENERALS

El fet d’accedir a la nostra plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

La plana web de l’ASSESSORIA CODINA GABINET D’ASSESSORS I ADVOCATS, SL (d’ara en endavant ASSESSORIA CODINA), amb domicili a Girona, carrer dels Verns, núm. 3 de Girona inscrita al registre mercantil de Girona, volum 102, foli 207, full GI-1880 i CIF B- 17296708, té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix. També inclou la possibilitat de poder sol·licitar aquests serveis o oferir els propis mitjançant l’apartat “currículum”. I facilitar la consulta de forma directa i segura, als seus clients, de la documentació personal de cada usuari, formular preguntes legals, intercanviar dades i impresos, adquirir noticies de diferents sectors, i consultar les novetats legislatives, protegint l’accés amb un password personal.

L’adreça electrònica de la web o servei d’Internet es la següent http://www.codinacia.com (en endavant web).

L’objecte d’aquestes condicions generals d’ús de la web és regular l’accés i utilització de la web pels usuaris.

L’accés i utilització de la web es troben sotmesos a condicions particulars de cada servei i a tots els avisos i comunicacions a l’usuari per part d’ ASSESSORIA CODINA.

ASSESSORIA CODINA podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la web, les condicions generals o particulars dels seus serveis, instruccions o avisos.

L’accés a algun dels espais de la plana web estan subjectes a condicions particulars d’ús. En especial el servei d’àrea de clients, les condicions específiques del seu us consten a la plana de presentació del propi espai. La utilització d’aquests serveis equivaldrà a l’acceptació de les condicions particulars que li siguin aplicables.

Aquesta web va dirigida únicament a usuaris, majors d’edat, residents a Espanya.

2.- ACCÉS i UTILITZACIÓ DE LA WEB

ASSESSORIA CODINA, es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts de la web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Tanmateix, ASSESSORIA CODINA, es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, podent fer ús d’aquesta facultat sense previ avís.

Tant l’accés a la web d’ ASSESSORIA CODINA, com l’ús de qualsevol informació que contingui és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o en faci ús. ASSESSORIA CODINA, no respon de cap conseqüència, detriment o perjudici que pogués esdevenir-se per l’accés o ús de la informació.

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els serveis i continguts d’acord amb les presents condicions generals d’ús de la web i sense contradir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari haurà d’utilitzar programes de detecció de virus fiables per a controlar l’absència de virus en l’ús de la web i/o en qualsevol comunicació que pugui realitzar i que afectin directa o indirectament al servidor o al sistema web i haurà de notificar immediatament a l’ ASSESSORIA CODINA qualsevol virus detectat en els sistemes d’usuari que pugui afectar a la web.

Els usuaris no podran establir hipervincles en la web, sense la prèvia i expressa autorització d’ ASSESSORIA CODINA i sempre que:

  1. Aquests hipervincles enllacin exclusivament amb la plana principal de la web
  2. No siguin enllaços acoblats o marcs
  3. En la plana web de l’hipervincle no es realitzin falses manifestacions o incorrectes sobre la web i/o ASSESSORIA CODINA
  4. Sota cap concepte s’insinuï que ASSESSORIA CODINA ha acceptat els continguts o serveis que apareixen en la plana web establerta com a hipervincle.
  5. En la plana web amb la que s’estableixi l’hipervincle no contingui cap menció d’ ASSESSORIA CODINA, sense la seva autorització per escrit.
  6. La plana web amb la que s’estableixi l’hipervincle no permeti l’accés a continguts i/o serveis il·lícits contraris a la moral, les bones costums, l’ordre públic o drets a tercers.

L’establiment d’hipervincles no suposa en cap cas la existència de relació entre ASSESSORIA CODINA i el propietari de la web, ni el coneixement i/o aprovació per part d’ ASSESSORIA CODINA dels seus continguts i/o serveis.

3.- CONTINGUTS

ots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element introduït en la web pertanyen a ASSESSORIA CODINA.

Sota cap concepte l’accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels esmentats drets. Aquestes condicions generals d’ús de la web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la web i/o dels seus continguts diferents als aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització, atorgada específicament per aquest efecte, d’ ASSESSORIA CODINA o del tercer titular amb drets afectats.

La web,d’ ASSESSORIA CODINA facilita als seus usuaris i clients les avantatges de les noves tecnologies, com poden ser, la consulta de forma directa i segura de la documentació personal de cada client, preguntes legals, intercanvi de dades i impresos, adquirir noticies del sector, gestió documental i rebre circulars informatives de les novetats legislatives. La seva finalitat, és contribuir a l’estalvi de temps, agilitat de resposta, comoditat d’accés i màxima fiabilitat en la tramesa d’arxius i gestió documental essent aquesta actualitzada constantment i protegint l’accés amb un password personal.

La plana web conté escrits i normatives, amb finalitats merament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquestes matèries podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre qüestions analitzades. Tanmateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense cap notificació prèvia.

Sota cap concepte, els materials continguts a la web, poden ser considerats, com a substitutius d’assessorament legal o d’altre naturalesa. L’accés a aquests materials no implica cap relació entre l’usuari i ASSESSORIA CODINA ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional.

L’usuari, no ha d’enviar mai a cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat anteriorment a algun dels assessors que formen part de la nostra societat o plantilla.

En cas que l’usuari opti per contractar amb aquests, reconeix i accepta que la contractació recaurà sota la seva responsabilitat i que l’esmentada relació contractual s’establirà exclusivament entre l’usuari i els tercers, essent ASSESSORIA CODINA completament aliena a la mateixa.

Tanmateix la web posa a disposició dels usuaris hipervincles o eines de recerca que permeten als usuaris accedir a planes web que pertanyen a tercers. L’accés i utilització de les esmentades planes així com els serveis i/o continguts que ofereixin, estaran subjectes a les condicions particulars d’aquests tercers titulars de les mateixes i tindran lloc sobra la exclusiva responsabilitat de l’usuari. El fet que la web faci referència a aquests tercers, no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos, no atorgant cap garantia respecte dels mateixos.

4.- DADES PERSONALS

ASSESSORIA CODINA manifesta que a pres totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu legalment establertes per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estan exposats. Malgrat això, ASSESSORIA CODINA, en cap cas serà responsable dels detriments i perjudicis que poguessin esdevenir-se per l’accés i/o ús no autoritzat de les esmentades dades per part de tercers com a conseqüència d’atacs informàtics.

Les dades personals que els usuaris voluntàriament facilitin a ASSESSORIA CODINA podran ser incorporades a un fitxer quin responsable es la mateixa ASSESSORIA CODINA. La finalitat de l’esmentat fitxer és la prestació, gestió, manteniment, tractament i millora dels serveis de l’esmentada societat, així com la informació sobre legislació i serveis que puguin ser d’interès per l’usuari.

Els usuaris podran exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb qualsevol dada de caràcter personal facilitada, per a més informació enviar correu electrònic a l’adreça protecciodades@codinacia.com

Els usuaris donen el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials no sol·licitades enviades per ASSESSORIA CODINA, per mitjà de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents. Els usuaris podran, en qualsevol moment, revocar l’esmentat consentiment amb una notificació de la seva voluntat per a més informació enviï correu electrònic, a protecciodades@codinacia.com

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASSESSORIA CODINA, no garanteix ni es farà responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

6.- NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de nul·litat, invalidesa o infructuositat, de qualsevol d’aquestes clàusules, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuarien essent vinculants per a les dues parts.

La renúncia de qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol de les condicions generals d’ús de la web aquí establertes no implicarà una renúncia amb caràcter general ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

7.- LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Les condicions generals d’ús de la web i qualsevol condició particular o altres documents relacionats amb la web, els continguts i/o els serveis es regeixen pel que es disposa a la normativa vigent en relació a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per aquells casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts es puguin sotmetre a un fur, ASSESSORIA CODINA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Girona.

En tot cas seran d’aplicació les normes i l’Ordenament Jurídic Espanyol.

L’usuari declara haver llegit i acceptat íntegrament les presents condicions generals d’us de la web vigents en el moment d’accedir a la web.

Política de cookies

Des d’aquest lloc web volem informar-te que la nostra pàgina web utilitza cookies per analitzar la navegació d’usuaris.

Les cookies són uns arxius que s’instal·len en l’equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.

L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és Google Analytics: www.google.com/analytics/  i  www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi d’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar les dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el número de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la que es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la que està assignada l’adreça IP des de la que accedeixen els usuaris, el número d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen i l’operador o tipus de terminal des del que es fa la visita.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Si vols permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho des de la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

Pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir algun d’aquests navegador:

 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Metodologia de desenvolupament de negoci

1

Punt de partida i objectius

El primer pas és tenir una visió clara dels objectius i oportunitats, els teus punts forts diferencials i el context competitiu on et mous

2

Anàlisi de tendències i analogies

Estudiem les tendències que afecten el sector i el teu públic objectiu, competidors, referents i bones pràctiques

3

Estratègia de desenvolupament

Definirem tots els elements del teu negoci, els processos, el posicionament i el pla de creixement, identificant els factors clau d'èxit

4

Execució de l'estratègia

Posem en marxa l'estratègia de negoci i
la planificació definida, desenvolupant les tasques i fent-ne el seguiment

Els nostres blogs